بایگانی بخش مدیریت دانشکده

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ -

معاون تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر داود حق‌شناس تلفن: ۶۴۵۴۲۹۰۹ ایمیل: dahafaaut.ac.ir

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۱ -

مدیر گروه فرآیندهای ساخت

آقای دکتر علی فرزادی تلفن:۶۴۵۴۲۹۲۸ ایمیل: farzadiaut.ac.ir

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۱ -

مدیر گروه تولید و سنتز مواد

خانم دکتر سپیده امجد ایرانق تلفن: ۶۴۵۴۲۹۹۶ ایمیل: amjad_i_Saut.ac.ir

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۱ -

معاون آموزشی، فرهنگی و دانشجویی

آقای دکتر محمود عباسی تلفن: ۶۴۵۴۲۹۹۳ ایمیل: m.abbasiaut.ac.ir

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۱ -

رییس دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

آقای دکتر سیدهادی طبائیان تلفن: ۶۴۵۴۲۹۹۹ ایمیل: tabaianaut.ac.ir