سمینار آموزشی ۱۴۰۳ مهندسی مواد و متالورژی
سمینارهای آموزشی ۱۴۰۳ کارشناسی ارشد (برای دانشجویان ورودی ۱۴۰۲) دانشکده مهندسی مواد و متالورژی در تاریخ ۷-۵ شهریورماه ۱۴۰۳ در سالن ۱۰۵ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی (حضوری) برگزار خواهد شد. جزییات سمینارهای کارشناسی ارشد را بخوانید ...
 | تاریخ ارسال: 1401/5/29 | 
فهرست پذیرش کارشناسی ارشد ۱۴۰۲
رویه اختصاص استاد راهنمای کارشناسی ارشد، ظرفیت پذیرش و فهرست استادان راهنما و زمینه‌های پژوهشی برای دوره کارشناسی ارشد مهندسی مواد ۱۴۰۲ در دانشکده مهندسی مواد و متالورژی را اینجا ببینید ...
 | تاریخ ارسال: 1401/3/8 | 
سمینار آموزشی ۱۴۰۲ مهندسی مواد و متالورژی
سمینارهای آموزشی ۱۴۰۲ کارشناسی ارشد (برای دانشجویان ورودی ۱۴۰۱) دانشکده مهندسی مواد و متالورژی در تاریخ ۱۴-۱۲ شهریورماه ۱۴۰۲ در سالن سمینار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی (حضوری) برگزار خواهد شد. جزییات سمینارهای کارشناسی ارشد را بخوانید ...
 | تاریخ ارسال: 1401/5/29 | 
سمینار آموزشی ۱۴۰۱ مهندسی مواد و متالورژی
برنامه سمینارهای آموزشی ۱۴۰۱ کارشناسی ارشد (برای دانشجویان ورودی ۱۴۰۰) دانشکده مهندسی مواد و متالورژی در تاریخ ۹-۷ شهریورماه ۱۴۰۱ به صورت حضوری در سالن ۱۰۵ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی برگزار خواهد شد. جدول زمان‌بندی سمینار آموزشی ۱۴۰۱ را دریافت کنید ...
 | تاریخ ارسال: 1401/5/29 |