دفتر امور پژوهشی

 | تاریخ ارسال: 1399/6/30 | 

دفتر امور پژوهشی

دفتر امور پژوهشی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، زیر نظر معاونت پژوهشی دانشکده به امور اداری مربوط به پروژه ها، انتشارات، طرح های پژوهشی، ارتباط با صنعت و مقررات و پشتیبانی های قانونی می پردازد.

کارشناس امور پژوهشی
تماس
 

مقررات و رویه ها و فرم‌های پژوهشی


                 موضوع / خدمات                 

                      مقررات و رویه‌ها                    

                       فرم‌ها                       
انتشارات فرم حق تالیف


 
CAPTCHA