کارآموزی
در دانشگاه پرسش‌های زیادی مطرح می‌شود، اما یک پرسش بسیار رایج است: «این درس‌ها به چه کار می‌آید؟! ... » دوره کارآموزی، اولین فرصت برای یافتن سرنخ‌هایی برای این پرسش است ... 
 | تاریخ ارسال: 1401/5/8 | 
پروژه
 | تاریخ ارسال: 1401/11/5 |