رییس دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
آقای دکتر مصطفی کتابچی
تلفن: ۶۶۹۶۷۴۰۷
ایمیل: ketabchiaut.ac.ir
 | تاریخ ارسال: 1401/4/29 | 
معاون دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
آقای دکتر سیدهادی طبائیان
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۳۳
ایمیل: tabaianaut.ac.ir
 | تاریخ ارسال: 1401/4/29 | 
مدیر گروه تولید و سنتز مواد
آقای دکتر صادق فیروزی
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۹۱
ایمیل s.firooziaut.ac.ir
 | تاریخ ارسال: 1401/4/29 | 
مدیر گروه فرآیندهای ساخت
آقای دکتر اسلام رنجبر نوده
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۳۹
ایمیل: islam_ranjbaraut.ac.ir
 | تاریخ ارسال: 1401/4/29 |