رییس دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
آقای دکتر سیدهادی طبائیان
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۹۹
ایمیل: tabaianaut.ac.ir
 | تاریخ ارسال: 1401/4/29 | 
معاون آموزشی، فرهنگی و دانشجویی
آقای دکتر محمود عباسی
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۹۳
ایمیل: m.abbasiaut.ac.ir
 | تاریخ ارسال: 1401/4/29 | 
معاون تحصیلات تکمیلی
آقای دکتر داود حق‌شناس
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۰۹
ایمیل: dahafaaut.ac.ir
 | تاریخ ارسال: 1402/11/29 | 
مدیر گروه تولید و سنتز مواد
خانم دکتر سپیده امجد ایرانق
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۹۶
ایمیل: amjad_i_Saut.ac.ir
 | تاریخ ارسال: 1401/4/29 | 
مدیر گروه فرآیندهای ساخت
آقای دکتر علی فرزادی
تلفن:۶۴۵۴۲۹۲۸
ایمیل: farzadiaut.ac.ir
 | تاریخ ارسال: 1401/4/29 |