فراخوان امریه سربازی سازمان انرژی اتمی ایران
سازمان انرژی اتمی ایران از بین دانشجویان سال آخر و دانش آموختگان کارشناسی ارشد و دکترا نیروی امریه  جذب می کند . 
 | تاریخ ارسال: 1401/5/23 |