فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
ادیب استادی حصار
مهندسی مواد-استخراج فلزات
کارشناسی ارشد
1399
2
امیرحسین حسینی فر
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1399
3
امیرحسین صحرائی برجلو
مهندسی متالورژی و مواد- جوشکاری
کارشناسی ارشد
1399
4
جواد اللهیاری
مهندسی مواد-استخراج فلزات
کارشناسی ارشد
1399
5
حانیه قنبری
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1399
6
سالار روحانی نژاد
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1399
7
سامان رسول پورقراملکی
مهندسی متالورژی و مواد- جوشکاری
کارشناسی ارشد
1399
8
سعیده ایزدپناه دهوسطائی
مهندسی مواد-استخراج فلزات
کارشناسی ارشد
1399
9
سهیل کیانی
مهندسی متالورژی و مواد- جوشکاری
کارشناسی ارشد
1399
10
سیدرضا سیاسی راد
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1399
11
سیده منصوره هاشمی
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1399
12
عاطفه حیدریان
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1399
13
فائزه شمسی
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1399
14
فاطمه تقی زاده نوبندگانی
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1399
15
محمد واعظی راد
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1399
16
محمدرضا پیک
مهندسی مواد-استخراج فلزات
کارشناسی ارشد
1399
17
محمدمهدی اربابی
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1399
18
مریم ایراندوست
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1399
19
مهدیه السادات مهاجری
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1399
20
مهلا قربانی گوزل اباد
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1399
21
میلاد مرادی گنجه
مهندسی متالورژی و مواد- جوشکاری
کارشناسی ارشد
1399
22
هادی جلالی
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1399
23
یزدان بساطی
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1399
24
احمد پاپی
مهندسی مواد-جوشکاری
کارشناسی ارشد
1398
25
ادریس راجی
مهندسی مواد-جوشکاری
کارشناسی ارشد
1398
اولین
قبلی
1
...