فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
احمد پاپی
مهندسی مواد-جوشکاری
کارشناسی ارشد
1398
2
ادریس راجی
مهندسی مواد-جوشکاری
کارشناسی ارشد
1398
3
اصغر جعفربیگی
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1398
4
الهام رستم خانی
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1398
5
ایسان ازمند
مهندسی مواد-استخراج فلزات
کارشناسی ارشد
1398
6
بهراد همزه خسرقی
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1398
7
پریسا گل محمدی
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1398
8
پوریا ارشد
مهندسی مواد-استخراج فلزات
کارشناسی ارشد
1398
9
پیام عدالتی
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1398
10
حمید فتحی
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1398
11
حنانه ظرافت
مهندسی مواد-استخراج فلزات
کارشناسی ارشد
1398
12
دانیال زرقی
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1398
13
رسول ساجدی رحیم صیقلانی
مهندسی مواد-استخراج فلزات
کارشناسی ارشد
1398
14
رضا رضائی
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1398
15
زهرا کریمی
مهندسی مواد-استخراج فلزات
کارشناسی ارشد
1398
16
سحر ایران پناه
مهندسی مواد-جوشکاری
کارشناسی ارشد
1398
17
سیدعلی عرفانی مبارکه
مهندسی مواد-جوشکاری
کارشناسی ارشد
1398
18
شیوا کوهستانی
مهندسی مواد و متالورژی
کارشناسی
1398
19
علی شیخ الاسلامی نوری
مهندسی مواد-جوشکاری
کارشناسی ارشد
1398
20
علیرضا بابائی
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1398
21
فائزه رحیمی کاشانی
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1398
22
فاطمه عسگری نیا
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1398
23
فرنوش الفت
مهندسی مواد-استخراج فلزات
کارشناسی ارشد
1398
24
مبینا مرادی
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1398
25
مجتبی اوسطی
مهندسی مواد-استخراج فلزات
کارشناسی ارشد
1398
اولین
قبلی
1
...