فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
ارشام اتابک
مهندسی مواد و متالورژی
کارشناسی
1401
2
امیرمهدی مظاهری
مهندسی متالورژی و مواد- جوشکاری
کارشناسی ارشد
1400
3
حسین رزم جو
مهندسی متالورژی و مواد- جوشکاری
کارشناسی ارشد
1400
4
سارا شاکری
مهندسی مواد-استخراج فلزات
کارشناسی ارشد
1400
5
سجاد جلیلی شیره جین
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1400
6
سعید مکی آبادی
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1400
7
عرفان زمانی علویجه
مهندسی مواد-استخراج فلزات
کارشناسی ارشد
1400
8
فرحان میرزائی
مهندسی مواد و متالورژی
کارشناسی
1400
9
کیان کرمی
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1400
10
مهسا تخت کیانی
مهندسی متالورژی و مواد- جوشکاری
کارشناسی ارشد
1400
11
میلاد عباسی نهر
مهندسی متالورژی و مواد- جوشکاری
کارشناسی ارشد
1400
12
هادی خلیفه
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1400
13
ادیب استادی حصار
مهندسی مواد-استخراج فلزات
کارشناسی ارشد
1399
14
امید اندیش
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1399
15
امیرحسین انیسی
مهندسی متالورژی و مواد- جوشکاری
کارشناسی ارشد
1399
16
امیرحسین حسینی فر
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1399
17
امیرحسین صحرائی برجلو
مهندسی متالورژی و مواد- جوشکاری
کارشناسی ارشد
1399
18
امیرمحمد اسکندری
مهندسی مواد-استخراج فلزات
کارشناسی ارشد
1399
19
امین صلاح ور
مهندسی مواد-استخراج فلزات
کارشناسی ارشد
1399
20
امین فسنقری
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1399
21
پرستو جهانی
مهندسی مواد و متالورژی
کارشناسی
1399
22
جواد اللهیاری
مهندسی مواد-استخراج فلزات
کارشناسی ارشد
1399
23
حانیه قنبری
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1399
24
حسین مجیدی فرد
مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت مواد
کارشناسی ارشد
1399
25
زهرا خواجوند
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
کارشناسی ارشد
1399
اولین
قبلی
1
...