فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
26
آزمایشگاه متالوگرافی
مهندسی مواد و متالورژی
14002
کارشناسی
الهام اهون بر
27
آشنایی با فرایندهای ساخت
مهندسی مواد و متالورژی
14002
کارشناسی
اسلام رنجبرنوده
28
استاتیک
مهندسی مواد و متالورژی
14002
کارشناسی
محمود عباسی
29
استاتیک
مهندسی مواد و متالورژی
14002
کارشناسی
محمود عباسی
30
اصول تولید فلزات ۱
مهندسی مواد و متالورژی
14002
کارشناسی
سیدهادی طبائیان
31
اصول شبیه سازی فرآیندهای متالورژی
مهندسی مواد و متالورژی
14002
کارشناسی ارشد
امین جعفری رامیانی
32
اصول مهندسی سرامیک
مهندسی مواد و متالورژی
14002
کارشناسی
زهرا صادقیان لودریچه
33
اکسیداسیون خوردگی داغ
مهندسی مواد و متالورژی
14002
کارشناسی ارشد
حمید امیدوار
34
الکتروشیمی و خوردگی
مهندسی مواد و متالورژی
14002
کارشناسی
میلاد رضائی
35
انجماد فلزات
مهندسی مواد و متالورژی
14002
کارشناسی
سید محمد حسین میرباقری
36
بازرسی و کنترل کیفی جوش
مهندسی مواد و متالورژی
14002
کارشناسی ارشد
اسلام رنجبرنوده
37
بازیافت مواد فلزی
مهندسی مواد و متالورژی
14002
کارشناسی
اسکندر کشاورزعلمداری
38
بررسی فنی و اقتصادی تولید فلزات
مهندسی مواد و متالورژی
14002
کارشناسی ارشد
یحیی پالیزدار
39
بلورشناسی
مهندسی مواد و متالورژی
14002
کارشناسی
سیدپیروز هویدامرعشی
40
پدیده های انتقال
مهندسی مواد و متالورژی
14002
کارشناسی
صادق فیروزی
41
پدیده‌های انتقال پیشرفته
مهندسی مواد و متالورژی
14002
کارشناسی ارشد
صادق فیروزی
42
تئوری فرایندهای هیدرو و الکترومتالورژی
مهندسی مواد و متالورژی
14002
کارشناسی ارشد
اسکندر کشاورزعلمداری
43
ترمودینامیک مواد
مهندسی مواد و متالورژی
14002
کارشناسی
اسکندر کشاورزعلمداری
44
تغییر حالتهای متالورژیکی
مهندسی مواد و متالورژی
14002
کارشناسی ارشد
سیدمحمد موسوی خوئی
45
تولید فلزات غیر آهنی
مهندسی مواد و متالورژی
14002
کارشناسی
سیدهادی طبائیان
46
جوشکاری و اتصال مواد
مهندسی مواد و متالورژی
14002
کارشناسی
علی فرزادی
47
حفاظت کاتدی و آندی
مهندسی مواد و متالورژی
14002
کارشناسی ارشد
میلاد رضائی
48
خطا در اندازه‌گیری و تحقیق مواد
مهندسی مواد و متالورژی
14002
کارشناسی ارشد
اسلام رنجبرنوده
49
خطا در اندازه‌گیری و تحقیق مواد
مهندسی مواد و متالورژی
14002
کارشناسی ارشد
اسلام رنجبرنوده
50
خواص مکانیکی مواد ۱
مهندسی مواد و متالورژی
14002
کارشناسی
علیرضا ابراهیمی