دفتر دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1399/11/12 | 
دفتر دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

رییس دانشکده


مسئول دفتر
خانم زهره بنایی

 
ایران، تهران، خیابان حافظ، پلاک ۳۵۰، کد پستی ۱۵۹۱۶۳۴۳۱۱
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، طبقه ۳، اتاق ۴۲۶
۰۲۱-۶۶۹۶۷۴۰۸       (Tel/Fax)
۰۲۱-۶۴۵۴۲۹۹۹


 CAPTCHA