رییس دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

 | تاریخ ارسال: 1401/4/29 | 
آقای دکتر سیدهادی طبائیان
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۹۹
ایمیل: tabaianaut.ac.irCAPTCHA