هیات علمی
 | تاریخ ارسال: 1399/11/12 | 
دکتر جمشید آقازاده
دکتر جمشید آقازاده
استاد ـ بازنشسته
ایمیل: agazadaut.ac.ir
 | تاریخ ارسال: 1399/10/28 | 
دکتر علیرضا ابراهیمی
دانشیار
ایمیل : arebrahimiaut.ac.ir
تلفن : ۶۴۵۴۲۹۷۹
 | تاریخ ارسال: 1399/8/19 | 
دکتر حمید امیدوار
دانشیار
ایمیل: omidvaraut.ac.ir
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۷۷
 | تاریخ ارسال: 1399/8/19 | 
دکتر نادر پروین
دانشیار
ایمیل: nparvinaut.ac.ir
تلفن : ۶۴۵۴۲۹۱۱
 | تاریخ ارسال: 1399/8/20 | 
دکتر امین جعفری رامیانی
استادیار
ایمیل: ajafariaut.ac.ir
تلفن : ۶۴۵۴۲۹۹۰
 | تاریخ ارسال: 1399/8/20 | 
دکتر داود حق شناس فتمه‌سری
دانشیار
ایمیل: dahafaaut.ac.ir
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۰۹
 | تاریخ ارسال: 1399/8/20 | 
دکتر کامران دهقانی
استاد
ایمیل: dehghaniaut.ac.ir
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۷۳
 | تاریخ ارسال: 1399/8/20 | 
دکتر اسلام رنجبر نوده
استادیار
ایمیل: islam_ranjbaraut.ac.ir
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۳۹
 | تاریخ ارسال: 1399/8/20 | 
دکتر میلاد رضائی
دانشیار
ایمیل: miladrezaeiaut.ac.ir
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۳۶
 | تاریخ ارسال: 1399/8/20 | 
دکتر علی شمسی پور
استادیار
ایمیل: shamsipuraut.ac.ir
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۵۸
 | تاریخ ارسال: 1399/8/20 | 
دکتر محمود عباسی
دانشیار
ایمیل: m.abbasiaut.ac.ir
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۹۳
 | تاریخ ارسال: 1400/12/16 | 
دکتر علی فرزادی
استادیار
ایمیل: farzadiaut.ac.ir
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۲۸
 | تاریخ ارسال: 1399/8/20 | 
دکتر سیدهادی طبائیان
دانشیار
ایمیل: tabaianaut.ac.ir
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۳۳
 | تاریخ ارسال: 1399/8/20 | 
دکتر صادق فیروزی
دانشیار
ایمیل: s.firooziaut.ac.ir
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۹۱
 | تاریخ ارسال: 1399/8/20 | 
دکتر مصطفی کتابچی
استاد
ایمیل: ketabchiaut.ac.ir
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۵۵
 | تاریخ ارسال: 1399/8/20 | 
دکتر اسکندر کشاورزعلمداری
دانشیار
ایمیل: alamdariaut.ac.ir
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۷۱
 | تاریخ ارسال: 1399/8/20 | 
دکتر فرزاد محبوبی
استاد
ایمیل: mahboubiaut.ac.ir
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۶۷
 | تاریخ ارسال: 1401/3/2 | 
دکتر سیدمحمد موسوی خوئی
دانشیار
ایمیل: mmousaviaut.ac.ir
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۵۹
 | تاریخ ارسال: 1399/8/20 | 
دکتر سیدمحمدحسین میرباقری
دانشیار
ایمیل: smhmirbagheriaut.ac.ir
تلفن : ۶۴۵۴۲۹۶۱
 | تاریخ ارسال: 1399/8/20 |