هیات علمی

 | تاریخ ارسال: 1399/11/12 | 

گروه تولید و سنتز مواد

خانم دکتر سپیده امجد ایرانق
استادیار
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۹۶
آقای دکتر حمید امیدوار
دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۷۷
آقای دکتر نادر پروین
استاد
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۱۱
اقای دکتر امین جعفری رامیانی
استادیار
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۹۰
آقای دکتر داود حق شناس فتمه سری
دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۰۹
آقای دکتر میلاد رضایی
دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۳۶
آقای دکتر وحید ضرغامی
استادیار
تلفن: ۶۴۵۴۵۹۱۴
آقای دکتر سید هادی طبائیان
دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۳۳
اقای دکتر صادق فیروزی
دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۹۱
آقای دکتر اسکندر کشاورز علمداری
دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۷۱
آقای دکتر مالک نادری
استاد
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۹۲
آقای دکتر سید پیروز هویدا مرعشی
دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۱۰

گروه فرآیندهای ساخت

آقای دکتر علیرضا ابراهیمی
دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۷۹
آقای دکتر کامران دهقانی
استاد
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۷۳
آقای دکتر اسلام رنجبر نوده
استادیار
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۳۹
آقای دکتر علی شمسی پور
استادیار
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۵۸
آقای دکتر محمود عباسی
دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۹۳
آقای دکتر علی فرزادی
دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۲۸
آقای دکتر مصطفی کتابچی
استاد
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۵۵
آقای دکتر فرزاد محبوبی
استاد
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۶۷
آقای دکتر سیدمحمد موسوی خوئی
دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۵۹
آقای دکتر سیداحسان میرصالحی
دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۷۸CAPTCHA