هیات علمی

 | تاریخ ارسال: 1399/11/12 | 
آقای دکتر علیرضا ابراهیمی
دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۷۹
آقای دکتر حمید امیدوار
دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۷۷
آقای دکتر نادر پروین
دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۱۱
آقای دکتر امین جعفری رامیانی
استادیار
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۹۰
آقای دکتر داود حق‌شناس فتمه‌سری
دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۰۹
آقای دکتر کامران دهقانی
استاد
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۷۳
آقای دکتر میلاد رضائی
دانشیار
تلفن: ۶۴۵۶۲۹۳۶ 
آقای دکتر اسلام رنجبر نوده
استادیار
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۳۹
آقای دکتر علی شمسی پور
استادیار
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۵۸
آقای دکتر سیدهادی طبائیان
دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۳۳
آقای دکتر محمود عباسی
دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۹۳
آقای دکتر علی فرزادی
استادیار
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۲۸
آقای دکتر صادق فیروزی
دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۹۱
آقای دکتر مصطفی کتابچی
استاد
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۵۵
آقای دکتر اسکندر کشاورز علمداری
دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۷۱
آقای دکتر فرزاد محبوبی
استاد
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۶۷
آقای دکتر سیدمحمد موسوی خوئی
دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۵۹
آقای دکتر سیدمحمدحسین میرباقری
دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۶۱
آقای دکتر سیداحسان میرصالحی
دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۷۸
آقای دکتر مالک نادری
دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۹۲
آقای دکتر سید پیروز هویدا مرعشی
دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۱۰CAPTCHA