دفتر امور آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1399/11/12 | 
معاون آموزشی دانشکده
آقای دکتر صادق فیروزی

مدیر امور آموزش دانشکده
آقای دکتر داود حق شناس

کارشناس آموزش دانشکده
خانم مهندس زهره آقابراری

 
ایران، تهران، خیابان حافظ، پلاک ۳۵۰، کد پستی ۱۵۹۱۶۳۴۳۱۱
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، طبقه ۳، اتاق ۳۰۳
۰۲۱-۶۴۵۴۲۹۲۵
https://t.me/amoozeshmetallurgyCAPTCHA