آیین‌نامه‌ها، رویه‌ها و فرم‌های کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1398/12/13 | 

آیین‌نامه‌ها، رویه‌ها و فرم‌های کارشناسی ارشد

موضوع / کار
کد
 
آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها
    
فرم‌ها‌‌
دوره‌ی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی M00
ثبت نام و
انتخاب واحد
انتخاب واحد    M11 برنامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی فرم انتخاب واحد
AUT-MME-M11M-0-981212
فرم دروس جبرانی گرایش جوشکاری فرم دروس جبرانی گرایش خوردگی و حفاظت مواد
AUT-MME-M11A-1-0106299 jobrani Corrosion
فرم دروس جبرانی گرایش شناسایی و انتخاب مواد
AUT-MME-M11A-1-010629 jobrani Characterization
فرم دروس جبرانی گرایش استخراج فلزات
AUT-MME-M11A-1-010629 jobrani Extractive
استاد راهنما M12 برگ انتخاب استاد راهنما
تمدید سنوات M14 آیین‌نامه تمدید سنوات کارشناسی ارشد فرم تمدید ترم 5 آموزش آزاد
AUT-MME-M06-1_0-981212
فرم تمدید ترم 6
AUT-MME-M06-2_0-981212

سمینار،
کارگاه و
آزمایشگاه

سمینار M20 فرم عنوان سمینار فرمت گزارش سمینار
کار در آزمایشگاه M32 مجوز کار در آزمایشگاه
AUT-MME-A43-F_1-000329 Lab Permit
پروژه و
پایان‌نامه
تصویب پروژه M40
فرم پروپوزال
پایان‌نامه M42 فرم اصالت اثر پایان‌نامه
AUT-MME-M08-1_0-98121
دفاعیه M43 برگ تعیین داوران دفاع کارشناسی ارشد
AUT-MME-M41-M-(Student No)-2-001221 defa
فرم ارزیابی مقاله
AUT-MME-M07-2_0-981212
فارغ‌التحصیلی تسویه حساب G51 برگ تسویه حساب
AUT-MME-G51M-3-010829 tasviyeh hesab
سایر آیین‌نامه‌های مدیریت تحصیلات‌تکمیلی دانشگاهCAPTCHA