آیین‌نامه‌ها، رویه‌ها و فرم‌های کارشناسی

 | تاریخ ارسال: 1398/12/11 | 

آیین‌نامه‌ها، رویه‌ها و فرم‌های دوره‌ی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی
موضوع / خدمات
کد
 
رویه‌ها و مقررات
فرم‌ها‌‌
عمومی مقررات B00

مجموعه مقررات آموزشی کارشناسی

فرم درخواست آموزشی
مستندسازی A00 الگوی نامگذاری فایل‌ها و سندها
AUT-MME-A00G-3-030312 Documentation
مدارک شناسایی کارت دانشجویی B01 رویه صدور کارت المثنی
AUT-MME-B40-A
فرم درخواست کارت المثنی
AUT-MME-B40-1
آدرس و مشخصات B02
رویه اعلام تغییر آدرس
AUT-MME-B41-A
فرم اعلام تغییر آدرس
AUT-MME-B41-1

گواهی تحصیل B03
صدور گواهی تحصیل
AUT-MME-B01-A
برنامه درسی
و ثبت‌نام ترم
برنامه درسی
و انتخاب واحد
B11 برنامه درسی مهندسی مواد و متالورژی
AUT-MME-B21-M_1-981015 BS Curriculum
نمودار درخت‌واره برنامه درسی
درس بیرون دانشکده B12 فرم مهمان بیرون دانشگاه
AUT-MME-B03-2
مشروطی B13 مقررات مشروطی
AUT-MME-B51-A
حذف درس،
مرخصی و انصراف
مرخصی و حذف اضطراری B22 رویه مرخصی و حذف اضطراری
AUT-MME-B50-A (AUT-PR-3204)
فرم مرخصی تحصیلی
AUT-MME-B50-1
انصراف از تحصیل B23 رویه غیرفعال شدن تحصیل
AUT-MME-B60-A
فرم درخواست انصراف از تحصیل
AUT-MME-B60-1
کارآموزی و
آزمایشگاه
کارآموزی B31 صفحه راهنمای کارآموزی برگ ارزیابی صنعت از دانشجو
AUT-MME-B33A-1-010523 arzyabi daneshjoo
کار در آزمایشگاه B32
مجوز کار در آزمایشگاه
AUT-MME-A43-F_1-000329 Lab Permit
پروژه کارشناسی تصویب پروژه B41

رویه چگونگی ثبت نام، تصویب و دفاع از پایان نامه

AUT-MME-B05-A (AUT-PR-3210)
برگ تصویب پروژه
AUT-MME-B05-1
پایان‌نامه B42 برگ ارزیابی پروژه
AUT-MME-B05-2
پایان دوره

ترم آخر

(ادعای فارغ‌التحصیلی)

B51
رویه ادعای فارغ التحصیلی و معرفی به استاد
AUT-MME-B06-A (AUT-PR-3205)
فرم ادعای فارغ التحصیلی
AUT-MME-B06-1
فرم اخذ درس معرفی به استاد
AUT-MME-B06-2
تسویه حساب B52 فرم تسویه حساب
AUT-MME-B07-1
سایر

آیین‌نامه های اداره کل آموزش دانشگاه

اطلاعیه‌های اداره کل آموزش دانشگاه
فرم‌های اداره کل آموزش دانشگاه

فرم خروج از کشورCAPTCHA