کادر اداری و کارشناسان

 | تاریخ ارسال: 1398/11/28 | 
کارشناس آموزش
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۲۵
مدیر اداری و پشتیبانی و مسئول آزمایشگاه
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۲۳
r.bahramiaut.ac.ir
مسؤل دفتر
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۹۹ - ۶۶۹۶۷۴۰۷
zbanaeiaut.ac.ir
کارشناس IT
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۹۹
tavakolizohrehaut.ac.ir
کارشناس تحصیلات تکمیلی
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۳۰
کارشناس آزمایشگاه متالوگرافی
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۵۱
مسؤل آزمایشگاه و امین اموال
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۵۷
آقای مهندس سعید صفری
کارشناس خوردگی
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۷۶
saeedsafariaut.ac.ir
کارشناس تحصیلات تکمیلی
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۲۰
mfarsiaut.ac.ir
همکار بازنشسته
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۲۲

 CAPTCHA