کادر اداری و کارشناسان

 | تاریخ ارسال: 1398/11/28 | 
مسؤول آزمایشگاه
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۵۷
مسؤول آزمایشگاه
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۵۱
کارشناس IT
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۶۴
tavakolizohrehaut.ac.ir
کارشناس آموزش
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۳۰
کارشناس آموزش
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۲۰
mfarsiaut.ac.ir
مسؤول آزمایشگاه
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۲۳
r.bahramiaut.ac.ir
مسؤول دفتر
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۹۹ - ۶۶۹۶۷۴۰۷
مدیر اداری و پشتیبانی
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۹۳
کارشناس آموزش
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۲۵
آقای محمد احتشامی
کارپرداز
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۹۵

 CAPTCHA