کادر اداری و کارشناسان

 | تاریخ ارسال: 1398/11/28 | 
کارشناس آموزش
تلفن: 64542925
مدیر اداری و پشتیبانی و مسئول آزمایشگاه
تلفن: 64542923-64542993
r.bahramiaut.ac.ir
مسؤول دفتر
تلفن: 64542999 - 66967407
کارشناس IT
تلفن: 64542964
tavakolizohrehaut.ac.ir
کارشناس تحصیلات تکمیلی
تلفن: 64542930
مسؤول آزمایشگاه و امین اموال
تلفن: 64542957
کارشناس تحصیلات تکمیلی
تلفن: 64542920
mfarsiaut.ac.ir
مسؤول آزمایشگاه
تلفن: 64542951

 CAPTCHA