دوره کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی

 | تاریخ ارسال: 1398/11/7 | 

برنامه آموزشی دوره‌ی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی
 

برنامه آموزشی دوره کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی برای ۴ سال و در ۸ ترم طرح‌ریزی شده است. این برنامه در مجموع ۱۴۰ واحد درسی شامل درس های عمومی، علوم پایه مهندسی، علوم اصلی رشته، تخصصی رشته و بسته های اختیاری است. 


درخت‌واره دوره‌ی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی

نمودار درخت‌واره‌ی دوره‌ی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی، یک نقشه کلی از درس‌ها و برنامه‌ی این دوره ارایه می‌کند. در این نقشه زمان تقریبی هر درس و
ارتباط آن با درس‌های دیگر نشان داده شده است. 


 برنامه ترم‌بندی دوره کارشناسی

به منظور ارایه منظم درس‌های دانشکده در تمام ترم‌ها، راهنمایی دانشجویان در انتخاب واحد و پرهیز از تداخل ساعت و آزمون درس‌ها، یک برنامه ترم‌بندی پیش‌فرض در دو گروه برای دانشجویان پیشنهاد شده است. 

ترم‌بندی ورودی‌های ۹۶ تا ۹۸
ترم‌بندی ورودی‌های ۹۹
ترم‌بندی ورودی‌های ۱۴۰۰
ترم‌بندی ورودی‌های ۱۴۰۱



 




CAPTCHA