دوره کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی

 | تاریخ ارسال: 1398/11/7 | 

برنامه آموزشی دوره‌ی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی
 برنامه آموزشی دوره کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی برای ۴ سال و در ۸ ترم طرح‌ریزی شده است. این برنامه در مجموع ۱۴۰ واحد درسی شامل درس های عمومی، علوم پایه مهندسی، علوم اصلی رشته، تخصصی رشته و بسته های اختیاری است. 

درخت‌واره دوره‌ی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی
نمودار درخت‌واره‌ی دوره‌ی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی، یک نقشه کلی از درس‌ها و برنامه‌ی این دوره ارایه می‌کند. در این نقشه زمان تقریبی هر درس و ارتباط آن با درس‌های دیگر نشان داده شده است. 

برنامه ترم‌بندی دوره کارشناسی
به منظور ارایه منظم درس‌های دانشکده در تمام ترم‌ها، راهنمایی دانشجویان در انتخاب واحد و پرهیز از تداخل ساعت و آزمون درس‌ها، یک برنامه ترم‌بندی پیش‌فرض در دو گروه برای دانشجویان پیشنهاد شده است. 
ترم‌بندی ورودی‌های ۱۴۰۱
ترم‌بندی ورودی‌های ۱۴۰۰
ترم‌بندی ورودی‌های ۱۳۹۹

ترم‌بندی ورودی‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸

برنامه هفتگی درس‌ها و آزمون‌ها
برای آگاهی از زمان و مکان برگزاری کلاس‌های درسی و آزمون‌های پایان‌دوره در هر نیمسال برنامه هفتگی درس‌ها و آزمون‌ها را ببینید.

 
CAPTCHA