‌آزمایشگاه بررسی‌های غیرمخرب - (NDT) Non-Distractive Testing Lab

 | تاریخ ارسال: 1398/9/13 | 
سرپرست: دکتر اسلام رنجبر
کارشناس: مهندس رضا بهرامی

تجهیزات:
۱- تجهیزات بازرسی چشمی
۲- آزمون مایعات نافذ
۳- آزمون ذرات مغناطیسی
۴- آزمون نقشه سختی (Hardness Map)

 
CAPTCHA