سمینار آموزشی ۱۴۰۲ مهندسی مواد و متالورژی

 | تاریخ ارسال: 1401/5/29 | 
سمینارهای آموزشی ۱۴۰۲ کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی در تاریخ ۱۴-۱۲ شهریورماه ۱۴۰۲ در سالن سمینار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی (حضوری) برگزار خواهد شد. مطابق جدول زمان‌بندی سمینار آموزشی ۱۴۰۲، هر دانشجوی سخنران خلاصه‌ای از پژوهش مطالعاتی خود را ارایه خواهد نمود. محورها و موضوع‌های سمینارهای آموزشی کارشناسی ارشد در زمینه‌های مرتبط با مواد مهندسی و در راستای پروژه‌های کارشناسی ارشد تعریف شده است. عمده محورهای سمینارها شامل موارد زیر است:
- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
- فرایندهای تولید، سنتز و حفاظت مواد مهندسی
- فرایندهای ساخت و اتصال قطعات مهندسی
- آنالیز تخریب و تخمین عمر مواد مهندسی

برنامه سمینار آموزشی کارشناسی ارشد هر سال در دانشکده مهندسی مواد و متالورژی برگزار می‌شود. در این برنامه مهارت دانشجویان در ارایه سخنرانی علمی ـ پژوهشی ارزیابی خواهد شد. جلسات سمینار زیرنظر استادان سمینار و استادان راهنمای دانشجویان برگزار می‌گردد. سایر دانشجویان می‌توانند به عنوان مخاطب، در برنامه سمینار شرکت کنند. درس سمینار بخشی از برنامه‌ی دوره‌ی آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی است.
 

 CAPTCHA