زمان و مکان آزمون جامع

 | تاریخ ارسال: 1401/12/9 | 
آزمون جامع رشته مهندسی مواد و متالورژی دراردیبهشت ماه سال بعد در اتاق شورای دانشکده واقع در طبقه ی سوم دانشکده مهندسی مواد و متالورژی به شرح زیر برگزار می گردد :
روزو تاریخ برگزاری آزمون ساعت برگزاری نام درس
دوشنبه۱۸/۲/۱۴۰۲ ۱۱-۹ خواص مکانیکی مواد
سه شنبه۱۹/۲/۱۴۰۲ ۱۱-۹ خواص فیزیکی مواد
چهارشنبه۲۰/۲/۱۴۰۲ ۱۲-۹ ترمودینامیک پیشرفته مواد


دریافت فایل CAPTCHA