اعلام مهلت دفاع نهایی رساله‌ی دانشجویان دکتری در ترم اول ۱۴۰۱

 | تاریخ ارسال: 1401/5/30 | 
 به استحضار کلیه دانشجویان مقطع دکتری می‌رساند
مهلت دفاع نهایی رساله دانشجویان دکتری در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱ جهت بهره مندی از شرایط دفاع در بازه ۴ و ۸ هفته آموزشی به شرح زیر می‌باشد :
الف - درخواست دانشجویان برای صدور مجوز نهایی رساله نیازمند ثبت نام آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۱ می باشد صرفاً در صورتی که برای دانشکده محرز شود دفاع دانشجو دروازه ۴ هفته اول آموزشی حداکثر تا روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ انجام می‌گردد نمره رساله در ترم دوم ۱۴۰۰ ثبت شده و نیاز به ثبت نام اول ۱۴۰۱ نمی‌باشد .
ب - در صورت عدم دفاع از رساله درباره چهار هفته اول آموزشی دانشجویان مشمول ثبت نام نیمسال اول ۱۴۰۱ می‌باشد و چنانچه حداکثر تا روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ بازه‌ی ۸هفته آموزشی از رساله‌‌ی خویش دفاع نماید مشمول پرداخت ۵۰ درصد شهریه مطابق با تعرفه مالی دانشگاه می‌گردد .
ج - با ورود دانشجو به هفته‌ی ۹ آموزشی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ دانشجویان مشمول پرداخت شهریه کامل مطابق با تعرفه مالی دانشگاه بابت ثبت نام نیمسال اول ۱۴۰۱ می‌باشد .
مراتب جهت استحضار و انعکاس موضوع به استادان محترم راهنما و دانشجویان جهت اطلاع و برنامه ریزی زمان دفاع نهایی رساله  ایفاد می گردد .


 CAPTCHA