آیین‌نامه‌ها، رویه‌ها و فرم‌های دکترا

 | تاریخ ارسال: 1401/3/28 | 
آیین‌نامه‌ها، رویه‌ها و فرم‌های دکترا
موضوع 
کد
آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها
فرم‌ها
دوره‌ی دکترای مهندس مواد و متالورژی P00                                              
ثبت‌نام و
نتخاب واحد
انتخاب واحد P11 برگ انتخاب واحد
آزمون جامع P21 مدرک زبان انگلیسی
سایت مرکز بین‌المللی زبان امیرکبیر ilca.aut.ac.ir
رساله دکترا تصویب رساله P31 برگ درخواست تصویب پروژه
دفاعیه پروپوزال P32 برگ تعیین داوران و برگزاری پیشنهاد رساله دکترا
AUT-MME-P32M-1-010405-(Student No) davar proposal
پیشرفت کار P33 برگ گزارش پیشرفت رساله دکترا فرم گردش کار
پیش‌دفاع P34 اعلام آمادگی دانشجو برای پیش دفاع
دفاعیه P35
فارغ التحصیلی P51 برگ تسویه حساب
AUT-MME-M50M-3-010328-(Student No) tasviyeh hesab

 CAPTCHA