آزمایشگاه جوشکاری - WEL Lab

 | تاریخ ارسال: 1398/8/21 | 
 

محورهای تحقیقاتی آزمایشگاه جوش
 

  • جوش‌کاری به روش استفاده از گاز خنثی با الکترود مصرف نشدنی

  • جوش‌کاری زیر پودری

  • جوش‌کاری پالسی با الکترود دستی

  • جوش‌کاری به روش استفاده از گاز خنثی با الکترود مصرف شدنی

 CAPTCHA