هیأت علمی

 | تاریخ ارسال: 1398/8/20 | 
دانشیار
ایمیل : arebrahimiaut.ac.ir
تلفن : ۶۴۵۴۲۹۷۹
حمید امیدوار
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی : omidvaraut.ac.ir
شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۹۷۷
نادر پروین
دانشیار
ایمیل: nparvinaut.ac.ir
تلفن : ۶۴۵۴۲۹۱۱
امین جعفری رامیانی
استادیار
ایمیل: ajafariaut.ac.ir
تلفن : ۶۴۵۴۲۹۹۰
داود حق شناس فتمه‌سری
دانشیار
ایمیل: dahafaaut.ac.ir
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۰۹
استاد
ایمیل: dehghaniaut.ac.ir
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۷۳
استادیار
ایمیل: islam_ranjbaraut.ac.ir
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۳۹
میلاد رضایی
استادیار
ایمیل: miladrezaeiaut.ac.ir
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۳۶
استادیار
ایمیل: shamsipuraut.ac.ir
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۵۸
سیدهادی طبائیان
دانشیار
ایمیل: tabaianaut.ac.ir
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۳۳
علی فرزادی
استادیار
ایمیل: farzadiaut.ac.ir
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۲۸
دانشیار
ایمیل: s.firooziaut.ac.ir
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۹۱
مصطفی کتابچی
استاد
ایمیل: ketabchiaut.ac.ir
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۵۵
اسکندر کشاورزعلمداری
دانشیار
ایمیل: alamdariaut.ac.ir
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۷۱
فرزاد محبوبی
استاد
ایمیل: mahboubiaut.ac.ir
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۶۷
سیدمحمد موسوی خوئی
دانشیار
ایمیل: mmousaviaut.ac.ir
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۵۹
دانشیار
ایمیل: smhmirbagheriaut.ac.ir
تلفن : ۶۴۵۴۲۹۶۱
سید احسان میرصالحی
دانشیار
ایمیل: mirsalehiaut.ac.ir
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۷۸
مالک نادری
دانشیار
ایمیل: mnaderiaut.ac.ir
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۹۲
سیدپیروز هویدامرعشی
دانشیار
ایمیل: pmarashiaut.ac.ir
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۱۰
CAPTCHA