مسابقه متالوگرافی ۹۸ برگزار شد.

 | تاریخ ارسال: 1398/11/20 | 
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻠﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮﮔﺮاﻓﯽ یکی از ﺷﺶ رویداد اﺗﺤﺎدیه اﻧﺠﻤﻦ‌ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮاد و ﻣﺘﺎﻟﻮرژی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ یکی از اﻧﺠﻤﻦ‌‌ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮاد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ‌ﺷﻮد. این مسابقه، یکی از بزرگترین آوردگاه‌های کشور در سنجش دانش فنی و مهارت عملی دانشجویان در زمینه متالوگرافی است. در این ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ‌ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ آﻣﺎده‌ﺳﺎزی ﻧﻤﻮﻧﻪ‌های فلزی، ریزﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻠﺰات مطالعه شده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از میکروسکوپ‌های متالوگرافی و اﺑﺰارﻫﺎی دﻗﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ، به بررسی ﻓﺎزﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه و ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮاص و کارکرد فلز ﻣﻮردﻧﻈﺮ پرداخته می شود. هدف این سری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت، انگیزش، ﻧﺸﺎط و ﭘﻮیایی داﻧﺸﺠﻮیان از طریق تلاش گروهی برای مشاهده و شناخت طبیعت فلزات اﺳﺖ.

چهارمین دوره‌ی این مسابقه ۱ و ۲ آبان‌ماه ۱۳۹۸، به میزبانی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد. دبیر این دوره دکتر سیدمحمد موسوی خوئی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بود. در این مسابقه پرسش‌هایی در رابطه با متالوگرافی رنگی فولاد زنگ‌نزن طرح شد که تعداد ۲۶ تیم از دانشگاه‌های سراسر کشور برای پاسخ به آن به رقابت پرداختند.اعضای هیات داوران این دوره از مسابقات متالوگرافی را افراد زیر تشکیل دادند:
دﮐﺘﺮاﻟﻬﺎم آﻫﻮﻧﺒﺮ، ﻣﺴؤﻮل آزﻣﺎیشگاه ﻣﺘﺎﻟﻮﮔﺮاﻓﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﺒﯿﺮﮐﺒﯿﺮ
دﮐﺘﺮ ﺷﺒﻨﻢ ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آیت‌اﷲ آﻣﻠﯽ
ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮیدون ﻃﻮﺳﯽ ﻧﮋاد، ﻣﺴﺌﻮل آزﻣﺎیشگاه ﻣﺘﺎﻟﻮﮔﺮاﻓﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﻀﺎیی ایران
دﮐﺘﺮﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻟﯿﻤﻮیی، ﻋﻀﻮ هیات ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آیت‌اﷲ آﻣﻠﯽ
دﮐﺘﺮ ﻣﺮیم ﮐﺮﺑﺎﺳﯽ، ﻋﻀﻮ هیات ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻮاد و ﻣﺘﺎﻟﻮرژی داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺮﺑﯽ، ﻋﻀﻮ هیات ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻮاد و ﻣﺘﺎﻟﻮرژی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ایران
پس از برگزاری اختتامیه این مسابقه در دوم آبان‌ماه، فعالیت تیم‌ها توسط هیات داوران ارزیابی گردید. باتوجه به مجموع نمرات عملی و گزارشات تیم تکنیکوگرافی (نماینده دانشگاه صنعتی اصفهان) و تیم آرسموند (نماینده دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، به طور مشترک، مقام اول و تیم اشترورزstruers  (نماینده دانشگاه زنجان) مقام سوم را کسب نمودند. همچنین از تیم‌های برتر این دوره تقدیر شد و به آنان جوایز نقدی اهدا گردید.


کارگاه‌ها
در کنار برگزاری چهارمین دوره مسابقه سراسری متالوگرافی، پنج کارگاه آموزشی در دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار گردید؛ کارگاه آموزشی کلید فولاد، کارگاه آموزشی بازیافت باها و ظرفیت­های سرمایه­گذاری، کارگاه شناسایی و انتخاب مواد و کارگاه عملیات حرارتی فولادتاریخچه مسابقات سراسری متالوگرافی
دوره     تاریخ    دانشگاه دبیر     پرسش
دوره نخست ـ ۲۸ و ۲۹ مهر ۱۳۹۵ ـ دانشگاه آزاد کرج
دوره دوم ـ ۲۵ و ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۶ ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
دوره سوم ـ ۱۱ و ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۷ ـ دانشگاه سراسری تبریز
دوره چهارم ـ ۱و ۲ آبان ۱۳۹۸ ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
 


برای مشاهده گزارش خبر از خبرگزاری ایرنا کلیک کنید.
 CAPTCHA