بررسی های غیر‌مخرب

 | تاریخ ارسال: 1398/9/13 | 
سرپرست: دکتر اسلام رنجبر
کارشناس: مهندس رضا بهرامی

تجهیزات:
1- تجهیزات بازرسی چشمی
2- آزمون مایعات نافذ
3- آزمون ذرات مغناطیسی
4- آزمون نقشه سختی (Hardness Map)

 
CAPTCHA