آیین‌نامه‌ها، رویه‌ها و فرم‌های دکترا

 | تاریخ ارسال: 1401/3/28 | 
آیین‌نامه‌ها، رویه‌ها و فرم‌های دکترا
موضوع 
کد
آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها
فرم‌ها
دوره‌ی دکترای مهندس مواد و متالورژی P00                                              
ثبت‌نام و
انتخاب واحد
انتخاب واحد P11 برگ انتخاب واحد
استاد راهنما P12 برگ تایید استاد راهنما (پذیرش دانشجوی دکترا)
AUT-MME-P12M-2-010915 Supervisor Approve
آزمون جامع مدرک زبان P21 مدرک زبان انگلیسی
سایت مرکز بین‌المللی زبان امیرکبیر ilca.aut.ac.ir
آزمون جامع P22 منابع آزمون جامع 
AUT-MME-P22-M-2-010628 AZMOONJAME
کارگاه، آزمایشگاه و
فرصت مطالعاتی
P30
رساله دکترا تصویب پروژه P40 برگ درخواست تصویب پروژه
دفاعیه پروپوزال P41 برگ تعیین داوران و برگزاری پیشنهاد رساله دکترا
AUT-MME-P32M-1-010405-(Student No) davar proposal
رساله و
پیشرفت کار
P42 برگ گزارش پیشرفت رساله دکترا فرم گردش کار
پیش‌دفاع و
دفاعیه
P43 اعلام آمادگی دانشجو برای پیش دفاع
فارغ التحصیلی P51 برگ تسویه حساب

 CAPTCHA