تماس
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
ایران، تهران، خیابان حافظ، پلاک ۳۵۰، کد پستی ۱۵۹۱۶۳۴۳۱۱
۰۲۱-۶۶۹۶۷۴۰۸   (Tel/Fax)
۰۲۱-۶۴۵۴۲۹۹۹

 
 | تاریخ ارسال: 1398/11/26 |