ترم بندی ورودیان ۹۹

 | تاریخ ارسال: 1400/6/30 | 
دانشجویان ورودی ۹۹  دانشکده مهندسی مواد و متالورژی باید فقط طبق این ترم بندی گروه ۱ و گروه ۲ انتخاب واحد نمایند .
 

               ترم بندی ورودی ۹۹
CAPTCHA