جلوگیری از تنش پسماند و تغییرشکل در جوشکاری

 | تاریخ ارسال: 1400/2/28 | 

جلوگیری از تنش پسماند وتغییر شکل در جوشکاری

ترجمه: اسلام رنجبر نوده ـ میلاد محمدی
انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زمستان ۱۳۹۹

خرید کتابCAPTCHA