دانشجویان ممتاز دو رشته ای ـ تطبیق واحد

 | تاریخ ارسال: 1399/6/4 | 

قابل توجه دانشجویان ممتاز دو رشته ای

برای تطبیق واحد از رشته اول به دوم

لطفا از تاریخ ۹۹/۶/۲۲ تا ۹۹/۷/۲ به استاد مشاور دانشجویان ممتاز رشته دوم مراجعه نمایید.
همچنین لطفا در این خصوص آگهی اداره استعدادهای درخشان را دریافت و مطالعه کنید.

 CAPTCHA