تماس

 | تاریخ ارسال: 1398/11/26 | 
   تماس با دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

آدرس:
تهران، خیابان حافظ، پ ۴۲۴، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
کد پستی ۱۵۹۱۶۳۴۳۱۱

تلفن :
۰۲۱-۶۶۹۶۷۴۰۷
۰۲۱-۶۴۵۴۲۹۹۹
فکس :۶۶۹۶۷۴۰۸
 CAPTCHA