مدیران دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1398/9/30 | 
رییس دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
آقای دکتر مصطفی کتابچی
تلفن: 
۶۶۹۶۷۴۰۷۶۴۵۴۲۹۵۵ - 
معاون دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
آقای دکتر صادق فیروزی
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۹۱
مدیر گروه تولید و سنتز مواد
آقای دکتر داود حق شناس فتمه سری
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۰۹
مدیر گروه فرآیندهای ساخت
آقای دکتر میلاد رضایی
تلفن: ۶۴۵۴۲۹۳۶CAPTCHA