مسئولین

 | تاریخ ارسال: 1398/9/30 | 
 

دکتر مصطفی کتابچی 
سمت : ریاست محترم دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
مرتبه علمی : استاد
ایمیل : ketabchiaut.ac.ir
تلفن : 64542955

 
 

دکتر صادق فیروزی 
سمت : معاون محترم دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
مرتبه علمی : دانشیار
ایمیل : s.firooziaut.ac.ir
تلفن : 64542991

 
 

دکتر داود حق‌شناس فتمه‌سری
سمت : مدیر گروه تولید و سنتز مواد
مرتبه علمی : دانشیار
ایمیل : dahafaaut.ac.ir
تلفن : 64542909

 
 

دکتر میلاد رضایی
سمت : مدیر گروه فرآیندهای ساخت 
مرتبه علمی : استادیار 
ایمیل : miladrezaeiaut.ac.ir
تلفن : 64542936

 CAPTCHA