چهارمین دوره مسابقات سراسری تولید و بازیافت فلزات ۱۴-۱۵ شهریور ۱۴۰۳

 | تاریخ ارسال: 1403/3/16 | 
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر میزبان چهارمین دوره مسابقات سراسری تولید و بازیافت فلزات خواهد بود. این دوره از مسابقات را انجمن علمی دانشجویان مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ۱۴ و ۱۵ شهریور ۱۴۰۳ برگزار خواهد نمود. 
اطلاعات بیشتر در وب سایت انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی آمده است. CAPTCHA